Opis programu

Doceniając wiodącą rolę oświaty w zaszczepianiu świadomości ekologicznej wśród dzieci   i młodzieży proponujemy udział w „ODZYSKOMANII” – długofalowym programie informacyjno-edukacyjnym upowszechniającym racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i przenośnych akumulatorów w środowiskach dzieci, młodzieży i osób odpowiedzialnych za kształcenie postaw proekologicznych społeczeństwa.

Program "Odzyskomania” skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz firm i instytucji je wspierających w całej Polsce. Zadaniem uczestników programu jest cykliczne przeprowadzanie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i przenośnych akumulatorów na swoim terenie.

W zbiórki mogą angażować się tzw. uczestnicy pośredni, którzy wspierać będą wybranego uczestnika programu, przekazując mu elektroodpady, baterie lub przenośne akumulatory, i tym samym zwiększając ogólny poziom jego zbiórek w programie i liczbę zdobywanych punktów. Uczestnicy pośredni mogą również prowadzić tzw. „zbiórki dedykowane” przeprowadzane na terenie swojej siedziby, a uzyskane w ten sposób punkty „zadedykować” wybranej placówce oświatowej.

Celem nadrzędnym programu jest:

1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez propagowanie idei prawidłowych zachowań konsumenckich i praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz z bateriami i przenośnymi akumulatorami.

2. Zwiększenie motywacji uczestników do postępowania zgodnie z przepisami prawa i na rzecz bezpieczeństwa swojego i środowiska przyrodniczego wskutek zaproponowania systemu gratyfikacji właściwych zachowań konsumenckich.

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY